Zespół Szkół im. Marii Curie Skłodowskiej w Kętrzynie

11-400 Kętrzyn, ul. Wojska Polskiego 12 | tel.: (+48) 89 751 29 83 | NIP: 7420000140 | e-mail: sekretariat@zs.ketrzyn.pl

Technik analityk

Technik analityk wykonuje badania analityczne składu chemicznego surowców, półproduktów, produktów i innych materiałów, a także analizy specjalistyczne na potrzeby badań doświadczalnych i przemysłu – za pomocą sprzętu i aparatury laboratoryjnej oraz odczynników chemicznych, z wykorzystaniem współczesnych metod analitycznych: klasycznych, fizykochemicznych i biochemicznych.

Zadania zawodowe:

 • pobieranie i przygotowywanie próbek analizowanego materiału, uczestniczenie w testach, badaniach doświadczalnych, pobieranie próbek i dokonywanie pomiarów poza stanowiskiem stałej pracy,
 • dobieranie właściwej metody analitycznej, dostosowanej do charakteru badanego materiału, jego składu i rodzaju,
 • przygotowywanie roztworów mianowanych odczynników oraz wykonywanie badań analitycznych (chemicznej analizy jakościowej i ilościowej oraz instrumentalnej), z wykorzystaniem odczynników, sprzętu i aparatury laboratoryjnej,
 • wykonywanie oznaczeń ilościowych metodami klasycznymi, fizykochemicznymi i biochemicznymi,
 • obsługiwanie aparatury laboratoryjnej oraz zestawów do wykonywania analiz specjalistycznych, zgodnie o instrukcją obsługi i wytycznymi dotyczącymi stosowania bezpiecznych warunków pracy,
 • konserwowanie sprzętu i aparatury do specjalistycznych pomiarów i analiz, w celu zachowania ich sprawności i niezawodności,
 • prowadzenie ewidencji oraz dokumentacji wyników oznaczeń laboratoryjnych i zabezpieczanie próbek analizowanych materiałów zgodnie z ich właściwościami oraz wymaganiami określonymi normami i instrukcjami,
 • sporządzanie zapotrzebowania na szkło laboratoryjne, sprzęt podstawowy oraz odczynniki i prowadzenie dokumentacji materiałowej,
 • organizowanie stanowiska pracy i nadzorowanie prowadzenia prac analitycznych zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisami przeciwpożarowymi, zasadami racjonalnej gospodarki materiałami, przepisami ochrony środowiska. kierowanie zespołem pracowników laboratorium analitycznego lub pracowni specjalistycznej.

Wymagania psychofizyczne właściwe dla zawodu

 • uzdolnienia techniczne i manualne,
 • przeciętna sprawność fizyczna,
 • dobrze rozwinięte wszystkie zmysły,
 • podzielność uwagi,
 • koncentracja,
 • cierpliwość systematyczność,
 • dokładność.

 Przeciwwskazania zdrowotne

 • skłonność do uczuleń,
 • przewlekłe choroby układu oddechowego,
 • zaburzenia równowagi,
 • brak widzenia obuocznego,
 • daltonizm,
 • choroby układu nerwowego (epilepsja).

Absolwent kierunku technik analityk uzyskuje dodatkowe profity przy ubieganiu się na kierunki studiów takie, jak:

 • studia medyczne:
  • lekarskie,
  • stomatologia,
  • farmaceutyczne;
 • ochrona środowiska,
 • technologia żywienia,
 • chemia.

Absolwent kierunku technik analityk bezpośrednio po ukończeniu szkoły średniej ma możliwość ubiegania się o pracę w zawodach takich, jak:

 • w laboratoriach przemysłowych,
 • laboratoriach pracujących na rzecz rolnictwa,
 • laboratoriach środowiskowych,
 • laboratoriach pracujących dla potrzeb przemysłu spożywczego,
 • laboratoriach klinicznych,
 • SANEPID.

Serdecznie zapraszamy!

Wróć do listy kierunków

Przewiń na górę