Stypendia

STYPENDIA I POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW Zespołu Szkól im. Marii Curie Skłodowskiej

STYPENDIUM PREZESA RADY MINISTRÓW

Przyznawane jest za najwyższą w danym roku średnią w szkole/ liceum i technikum/. Kandydata typuje  Samorząd Szkolny wg następujących kryteriów:

  • kandydat uzyskał świadectwo promocyjne z wyróżnieniem  uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią

lub

  • kandydat wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy.

STYPENDIUM MINISTRA WŁAŚCIWEGO DO SPRAW OŚWIATY I WYCHOWANIA

Przysługuje:

  • laureatom międzynarodowej olimpiady lub laureatom i finalistom olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim lub turnieju,
  • laureatom konkursu na pracę naukową, organizowanego przez instytucję naukową lub stowarzyszenie naukowe,
  • uczniom szkoły ponadpodstawowej uzyskujący najwyższe wyniki w nauce według indywidualnego programu lub toku nauki,
  • uczniom uczestniczącym w zajęciach uczelni przewidzianych tokiem studiów na podstawie postanowień regulaminu studiów dotyczących warunków uczestniczenia wybitnie uzdolnionych uczniów w zajęciach przewidzianych tokiem studiów,
  • uczniom, którzy uzyskali wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu krajowym lub międzynarodowym.

STYPENDIUM STAROSTY

Przyznaje się uczniowi który:

  • Uczy się w szkole/ w systemie dziennym/ dla której organem prowadzącym jest Starostwo Kętrzyn,
  • Uzyskał za ostatni semestr średnią powyżej 4,8 a zachowanie co najmniej bardzo dobre.

Uczniowie klas pierwszych mogą ubiegać się o stypendium po ukończeniu pierwszego semestru nauki.

Stypendium Starosty jednorazowe przyznaje się w czerwcu za wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe na szczeblu krajowym.


POMOC MATERIALNA UCZNIOWI Z POWODU TRUDNOŚCI FINANSOWYCH RODZINY

świadczą Miejskie lub Gminne Ośrodki pomocy społeczne w miejscu zamieszkania – wnioski należy składać w miesiącu wrześniu/ szczegóły na stronach urzędów.


ZAPOMOGI LOSOWE

Istnieje możliwość udzielenia zapomogi losowej uczniowi z funduszy Rady Rodziców przy szkole/ wnioski w imieniu ucznia składa wychowawca lub inny nauczyciel.