Samorząd Uczniowski

Co to jest Samorząd Uczniowski i do czego służy?

SU – to zrzeszenie uczniów danej szkoły lub klasy powoływane w celu rozwiązywania zadań dotyczących życia szkolnego uczniów.

SU dzieli się zazwyczaj na samorządy klasowe – w skład których wchodzą gospodarz klasy, zastępca gospodarza klasy, sekretarz klasy i skarbnik klasy. Podlegają mu również pewne agendy: koła zainteresowań, zespoły samopomocy koleżeńskiej w nauce, szkolna kasa oszczędności (SKO) i spółdzielnia uczniowska (S.U.).

Opiekę i nadzór nad tymi agendami oprócz odpowiednich organów sprawują również nauczyciele – wychowawcy.

Współczesna pedagogika docenia rolę samorządności młodzieży jako czynnika rozwijającego postawy – autonomii. Ze względu na to ważne zadanie wraz z wiekiem uczniów zwiększa się zakres działalności SU oraz współodpowiedzialności za wyniki pracy szkoły.

Samorząd uczniowski jest jednym z czterech organów szkoły:

Prekursorami samorządności uczniowskiej w Polsce byli: Janusz KorczakWładysław PrzanowskiAleksander Kamiński.

Powołanie samorządu uczniowskiego w polskiej szkole gwarantuje ustawa Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 roku. Zgodnie z nią samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie danej szkoły. Uczniowie w demokratycznych wyborach wybierają swoich przedstawicieli zasiadających w organach samorządu uczniowskiego. Zasady wybierania przedstawicieli uczniów do organów muszą zostać ustalone w regulaminie samorządu uczniowskiego, który jest uchwalany przez uczniów w powszechnym, równym i tajnym głosowaniu.

Samorząd powinien być organizacją demokratyczną. Uczniowie w sposób nieskrępowany powinni wybierać swoich przedstawicieli według przyjętych przez ogół uczniów procedur. Organy samorządu uczniowskiego powinny reprezentować interesy uczniów wobec nauczycielirodziców, administracji oświatowej. Członkowie samorządu mają prawo i powinni rozwiązywać realne problemy uczniów i podejmować realne decyzje, a tym samym mieć wpływ na życie szkoły, współdecydować o sprawach jej dotyczących. Decyzje dotyczące zakresu działań samorządu w danej szkole i planu tych działań powinny należeć do uczniów. Samorząd ma prawo oczekiwać od szkoły wsparcia dla swojej działalności. Rolę doradcy spełnia opiekun samorządu, wybrany przez uczniów spośród nauczycieli danej szkoły.

Choć samorząd nie ma realnych uprawnień, prawo nakazuje władzom szkoły zasięgnięcie jego opinii w pewnych sprawach, takich jak na przykład:

 • skreślenie ucznia z listy uczniów,
 • budowanie programu wychowawczego szkoły, programu profilaktyki,
 • ocena pracy nauczyciela (tylko na wniosek dyrektora szkoły),
 • określenie średniej ocen uprawniającej uczniów do otrzymania stypendium za wyniki w nauce,
 • wprowadzenie w szkole jednolitego stroju dla uczniów lub rezygnacja z niego.

Źródło: WIKIPEDIA – Wolna encyklopedia


Skład SU na rok szkolny 2022/2023:

Przewodniczący:

 • Adam Kustra 2Tb

Zastępczynie:

 • Anna Kulmaczewska
 • Maja Markowska

Członkowie:

 • Amelia Ossowska
 • Zuzanna Kuźnicka
 • Karolina Kulesza
 • Aleksandra Markowska
 • Martyna Kubaczka
 • Kacper Ptak
 • Maciej Kiliszewski
 • Igor Bieńczak
 • Rafał Kojro

Opiekunowie:

 • Magdalena Smólnik
 • Magdalena Guźniczak
 • Aleksandra Michałowska