Zespół Szkół im. Marii Curie Skłodowskiej w Kętrzynie

11-400 Kętrzyn, ul. Wojska Polskiego 12 | tel.: (+48) 89 751 29 83 | NIP: 7420000140 | e-mail: sekretariat@zs.ketrzyn.pl

Rekrutacja na rok szkolny 2023/2024

Zgłoś kandydaturę

Witamy na stronie WWW
Zespołu Szkół im. Marii Curie Skłodowskiej
w Kętrzynie!

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą rekrutacyjną na rok szkolny 2023/2024
naszego liceum i technikum!

plakat rekrutacja 2023-2024

INFORMACJA DLA KANDYDATÓW
DO LICEUM I TECHNIKUM

Dyrektor Zespołu Szkół im. Marii Curie Skłodowskiej w Kętrzynie informuje, że w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły ponadpodstawowej na rok szkolny 2023/2024 będą brane pod uwagę następujące obowiązkowe zajęcia edukacyjne wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:

Szkoła/zawód Punktowane przedmioty
Liceum ogólnokształcące
Klasa mundurowa (przygotowania wojskowego)
Przedmioty rozszerzone: historia, j. angielski
Klasa ogólna
Przedmioty rozszerzone: matematyka, j. angielski
j. polski, matematyka, j. obcy nowożytny;
WOS lub historia (lepsza ocena)
Technik programista
Przedmioty rozszerzone: matematyka
j. polski, matematyka, j. obcy nowożytny, fizyka
Technik informatyk
Przedmioty rozszerzone: matematyka
j. polski, matematyka, j. obcy nowożytny;
fizyka lub informatyka (lepsza ocena)
Technik ekonomista
Przedmioty rozszerzone: geografia
j. polski, matematyka, j. obcy nowożytny, geografia
Technik elektryk
Przedmioty rozszerzone: matematyka
j. polski, matematyka, j. obcy nowożytny, technika
Technik analityk
Przedmioty rozszerzone: biologia, chemia
j. polski, matematyka, j. obcy nowożytny;
biologia lub chemia (lepsza ocena)
Szkoła/zawód Punktowane przedmioty

Warunki rekrutacji na rok szkolny 2023/2024
do ZS im. MCS w Kętrzynie

 1. Kandydaci do klasy pierwszej ZS im. Marii Curie Skłodowskiej w Kętrzynie składają niżej wymienione dokumenty:
  • Wypełnione, wydrukowane i podpisane podanie z aplikacji rekrutacyjnej – link: https://ketrzyn.edu.com.pl
  • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.
  • zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.
  • 2 zdjęcia – podpisane na odwrocie.
  • kandydaci do technikum załączają zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie (wydanie przez szkołę skierowania na badanie lekarskie w terminie do 17 lipca 2023 r.).
  • laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim załączają zaświadczenie wojewódzkiej komisji konkursowej.
  • kandydaci do liceum przygotowania wojskowego (klasa mundurowa): uzyskanie pozytywnych wyników z testu próby sprawności fizycznej przeprowadzonego na warunkach ustalonych w „Regulaminie przeprowadzenia testu próby sprawności fizycznej w procesie rekrutacji do Oddziału Przygotowania Wojskowego w Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Curie Skłodowskiej w Kętrzynie” i podanych do wiadomości kandydatów w czasie rekrutacji. Regulamin przeprowadzenia testu próby sprawności fizycznej dostępny jest na stronie internetowej szkoły pod tym adresem.
 2. Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym:
  1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym:
   • liceum ogólnokształcące i technikum:
    • od 22 maja 2023 (poniedziałek) do 21 czerwca 2023 do godz. 15.00 (środa) – postępowanie rekrutacyjne,
    • od 24 lipca 2023 (poniedziałek) do 03 sierpnia 2023 do godz. 15.00 (środa) – postępowanie uzupełniające;
   • liceum przygotowania wojskowego (klasa mundurowa):
   • od 22 maja 2023 (poniedziałek) do 31 maja 2023 do godz. 15.00 (środa) – postępowanie rekrutacyjne.
  2. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty:
   • do 12 lipca 2023 r. do godz. 12.00 (środa) – postępowanie rekrutacyjne,
   • składane razem z wnioskiem – postępowanie uzupełniające.
  3. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych (na stronie internetowej szkoły https://zs.ketrzyn.pl/ oraz w szkole na tablicy ogłoszeń):
   • 14 lipca 2023 r. (piątek) – postępowanie rekrutacyjne,
   • 11 sierpnia 2023 r. (piątek) – postępowanie uzupełniające.
  4. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły (na stronie internetowej szkoły https://zs.ketrzyn.pl/ oraz w szkole na tablicy ogłoszeń):
   • 21 lipca 2023 r. do godz. 12:00 (poniedziałek) – postępowanie rekrutacyjne,
   • 21 sierpnia 2023 r. do godz. 12:00 (poniedziałek) – postępowanie uzupełniające.

Szczegółowe informacje o postępowanie rekrutacyjnym znajdą Państwo na stronie Kuratorium Oświaty w Olsztynie w kategorii Rekrutacja – link: Rekrutacja – Kuratorium Oświaty w Olsztynie (ko.olsztyn.pl)

 1. Zasady przeliczania punktów kandydatów:
  1. O przyjęciu kandydata decyduje suma punktów pochodzących z:
   1. przeliczenia ocen z wymienionych przedmiotów na świadectwie;
   2. ilości punktów za wyniki egzaminu ósmoklasisty;
   3. innych osiągnięć.
  2. Limit miejsc w poszczególnych oddziałach wynosi 24.
  3. Przy przyjmowaniu do szkół ponadpodstawowych w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym pierwszeństwo mają:
   1. sieroty; osoby przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz osoby umieszczone w rodzinach zastępczych;
   2. kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach, którym ustalono indywidualny program lub tok nauki;
   3. kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.
  4. Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu, przyjmowani są do wybranej szkoły ponadpodstawowej niezależnie od ustalonych kryteriów.
 2. Sposób przeliczania punktów:

MAKSYMALNIE KANDYDAT OTRZYMUJE 200 PUNKTÓW

Typ szkołyWybrane zajęcia edukacyjneLiczba punktów za wyniki z egzaminu ośmioklasistyLiczba punktów za oceny z wybranych przedmiotówInne osiągnięcia
LO – Klasa:
ogólna- humanistyczno-językowa– język polski
-matematyka
– język obcy
– historia
Wynik przedstawiony w procentach otrzymany przez ucznia na egzaminie ośmioklasisty:
> język polski
> matematyka,
mnoży się przez 0,3
cel – 18 pkt.
bdb – 17 pkt.
db – 14 pkt.
dst – 8 pkt.
dop – 2 pkt.
> świadectwo ukończenia szkoły podstawowej  z wyróżnieniem – 7  pkt
>  aktywność społeczna – 3 pkt
>  udział konkursach, turniejach, zawodach – wg rozp. Ministra Edukacji Narodowej z dn. 21 sierpnia2020r – max
mundurowa -humanistyczno-językowa       – język polski
-matematyka
– język obcy
– historia
Wynik przedstawiony w procentach:
> języka obcego nowożytnego
mnoży się przez  0,2
cel – 18 pkt.
bdb – 17 pkt.
db – 14 pkt.
dst – 8 pkt.
dop – 2 pkt.
> świadectwo ukończenia szkoły podstawowej  z wyróżnieniem – 7  pkt
>  aktywność społeczna – 3 pkt
>  udział konkursach, turniejach, zawodach – wg rozp. Ministra Edukacji Narodowej z dn. 21 sierpnia2020r – max

Zgłoś kandydaturęOto, co mamy Ci do zaoferowania!

Odkryj naszą szkołę

Poznaj naszych nauczycieli

Wybierz swoją ścieżkę edukacyjną

Pamiętaj!

Decydując się na naszą szkołę dokonujesz słusznego wyboru!

Nasze mocne strony:

 • największa szkoła ponadgimnazjalna w powiecie
 • ponad 600 uczniów i 60 pracowników
 • przyjazna i bezpieczna atmosfera
 • wysoka zdawalność egzaminów maturalnych i zawodowych
 • wykwalifikowani i sympatyczni nauczyciele
 • dwie nowoczesne pracownie językowe wyposażone w sprzęt multimedialny do nauki języków obcych
 • nowoczesna pracownia analityczno-chemiczna
 • bogato wyposażone pracownie komputerowe
 • Internet światłowodowy o prędkości 1000Mbps!
 • szkolna sieć Wi-Fi z przepustowością 300 Mbps!
 • szkolny #Radiowęzeł
 • własny kanał na fb, yt i TikToku
 • każda pracownia wyposażona w nowoczesne ponad 60” i 70” dotykowe telewizory typu smart
 • boisko typu „Orlik” oraz 2 sale gimnastyczne i jedna siłownia
 • mnóstwo szkoleń i projektów unijnych dla uczniów
 • praktyki w wybranym przez Ciebie zawodzie
 • wycieczki, wyjazdy i akcje charytatywne
 • mnóstwo imprez okolicznościowych w społeczności lokalnej
 • i wiele, wiele więcej ….

Przyjdź, przekonaj się sam!

Zgłoś kandydaturę

Przewiń na górę