Zespół Szkół im. Marii Curie Skłodowskiej w Kętrzynie

11-400 Kętrzyn, ul. Wojska Polskiego 12 | tel.: (+48) 89 751 29 83 | NIP: 7420000140 | e-mail: sekretariat@zs.ketrzyn.pl

Regulamin testu sprawnościowego OPW

TEST SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ DLA KANDYDATÓW
DO ODDZIAŁU PRZYGOTOWANIA WOJSKOWEGO
NA  ROK SZKOLNY 2023/24
ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII CURIE SKŁODOWSKIEJ W KĘTRZYNIE

Organizacja i przebieg testu sprawności fizycznej  

 1. Test sprawnościowy odbędzie się w dniu 05 czerwca 2023r. o godz. 12.00 w sali sportowej ZS w Kętrzynie przy ulicy Wojska Polskiego 12.
 2. Osoby posiadające potwierdzenie lekarskie o czasowej niedyspozycji mogą przystąpić do testu sprawności fizycznej w drugim terminie – 19 czerwca o godzinie 12.00, w tym samym miejscu.
 3. Test będzie przebiegał pod nadzorem i opieką nauczycieli wychowania fizycznego.
 4. Każda osoba przystępująca do egzaminu sprawności fizycznej jest zobowiązana okazać dokument potwierdzający tożsamość (legitymacja szkolna lub inny ze zdjęciem).
 5. Do testu nie powinny przystępować osoby z urazami kostno-stawowymi o charakterze przewlekłym, osoby chorujące na cukrzycę, silne alergie, astmę oskrzelową lub inne choroby ograniczające (uniemożliwiające) zwiększony wysiłek fizyczny.
 6. Osoby przystępujące do testu powinny być odpowiednio przygotowane, powinny mieć odpowiedni strój sportowy (T-shirt, legginsy lub spodenki, obuwie sportowe).
 7. Uczestnicy testu kategorycznie powinni ściągnąć biżuterię, mieć związane włosy, krótkie paznokcie (są to elementy stanowiące zagrożenie dla ćwiczącego oraz współćwiczących).
 8. Wszyscy kandydaci są zobowiązani do przestrzegania zasad bhp obowiązujących na bloku sportowym, szatniach i w czasie ćwiczeń.
 9. W czasie trwania testu na sali przebywają tylko kandydaci biorący udział w teście.
 10. Test poprzedza rozgrzewka, która zapewnia optymalne przygotowanie kandydata do wzmożonego wysiłku.
 11. Test sprawności fizycznej uwzględnia próby i normy z podziałem na płeć.

Test sprawności fizycznej stanowi jedno z kryteriów w systemie rekrutacji.

 Warunkiem  udziału w dalszym etapie rekrutacji do klasy OPW jest zaliczenie testu sprawności fizycznej.

Zaliczenie testu przez kandydata jest jednoznaczne  z uzyskaniem przez niego 20 punktów rekrutacyjnych.  Punkty otrzymane po wykonaniu wszystkich prób testu potwierdzają szczególne predyspozycje wymagane w czasie realizacji programu klas OPW.

Warunki dopuszczenia do testu

1. Warunkiem dopuszczenia do udziału w teście sprawności fizycznej jest:

 • przedstawienie zgody rodzica/prawnego opiekuna na udział w teście córki/syna;
 • wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia rekrutacji do klasy OPW
 • przedstawienie zaświadczenia lekarskiego (lekarz rodzinny) o braku przeciwwskazań do czynnego udziału w teście. Zaświadczenie powinno być wystawione nie więcej niż 14 dni przed przystąpieniem do testu.

Brak któregokolwiek z ww. dokumentów skutkuje wykluczeniem kandydata z testu.


Wzór nr 1.

………………………………………………….
                                                                                                                                                                              (data)

OŚWIADCZENIE RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH 

Nazwisko i imiona rodziców /opiekunów prawnych: ……………………………………………………………. 

Adres zamieszkania rodziców/ opiekunów prawnych: ……………………………………………………….. 

Telefon kontaktowy (komórkowy): …………………………………………………………….

Wyrażam zgodę na udział syna/córki/podopiecznego*

…………………………………………………………………………………………………………………………………..
(imię i nazwisko ucznia)

w testach sprawnościowych do klasy I Liceum Ogólnokształcącego – Odział Przygotowania Wojskowego, które odbędą się w wyznaczonym terminie na terenie szkoły (sala gimnastyczna) w dniu 05 czerwca 2023 r. 

Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt. 1 i art. 27 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych  w oświadczeniu oraz podaniu ich w celu udziału dziecka w testach sprawnościowych oraz przeprowadzenia procesu rekrutacji do szkoły w roku szkolnym 2023/2024. 

Oświadczam, iż nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa mojego dziecka/podopiecznego w testach sprawnościowych do szkoły. 

…………………………………….                                                      …………………………………………………………………..             

(Miejscowość, data)                                                                                 (Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

Oświadczenie należy dostarczy do osobiście w dniu testów do nauczycieli wychowania fizycznego przeprowadzających  testy.

* niepotrzebne skreślić


Próby testu sprawności fizycznej

 1. Ocenie podlegać będą wszystkie zaplanowane próby. Uzyskane wyniki będą przeliczane na punkty w skali od 1 do 10:
  • 1 punkt to minimalna liczba punktów możliwa do uzyskania za jedną próbę;
  • 10 punktów to maksymalna liczba punktów uzyskana w jednej próbie.
 2. Punkty uzyskane w każdej próbie będą sumowane, minimalna liczba punktów powinna stanowić 38% możliwych do uzyskania (15 punktów).
 3. Warunkiem zaliczenia testu jest uzyskanie minimalnej liczby punktów.
 4. Kandydat, który nie zaliczył testu nie będzie uczestniczył w kolejnym etapie rekrutacji do OPW.
 5. Każdy kandydat ma jedno podejście do wykonania próby. W przypadku zdarzenia, które nie pozwoli ocenić obiektywnie poziomu określonej sprawności danej osoby, prowadzący test może wyrazić zgodę na jej powtórzenie. 

Próby

1. Próba siły mięśni ramion: – rzut piłką lekarską,

 • Próba siły mięśni brzucha – skłony w przód z leżenia tyłem (brzuszki),
 • Próba skoczności – skok w dal z miejsca,
 • Próba zwinności – bieg wahadłowy 10 x 10 m.

Opis prób

1. Próba siły mięśni ramion.

Wykonanie – uczeń staje przed linią w niewielkim rozkroku, przodem do kierunku wykonania rzutu. Rzut wykonywany jest z miejsca, piłką trzymaną oburącz znad głowy.

Dokładność pomiaru – do 10cm.

Wynik: z 2 wykonanych rzutów bierze się pod uwagę dłuższy. Długość rzutu mierzy się prostopadle od najbliższego śladu piłki do linii odbicia.

Normy

PunktyDziewczęta – piłka 2kg (odległość w metrach)Chłopcy – piłka 3kg (odległość w metrach)
1Poniżej 5Poniżej 6
25 – 5,56 – 6,5
35,5 – 66,5 – 7
46 – 6,57 – 7,5
56,5 – 77,5 – 8
67 – 7,58 – 8,5
77,5 – 88,5 – 9
88 – 8,59 – 9,5
98,5 – 99,5 – 10
109 i więcej10 i więcej

2. Próba siły mięśni brzucha – skłony w przód z leżenia tyłem (brzuszki)

Wykonanie – badany leży na materacu z rozstawionymi na szerokość 30 cm stopami, zahaczonymi o pierwszy szczebel drabinki, kolana ma ugięte pod kątem prostym. Ręce splecione na karku. Na sygnał „start” badany wykonuje skłony  w przód dotykając łokciami kolan, następnie wraca do pozycji wyjściowej, ćwiczenie trwa 30 sekund.

Pomiar – notowana jest ilość wykonanych skłonów w ciągu 30 sekund;

Normy

PunktyDziewczętaChłopcy
15 -810 -12
29 – 1113 – 15
312 – 1516 – 19
416 – 1920 – 23
520 – 2324 – 26
624 – 2627 – 29
727 – 2930 – 32
830 – 3233 – 35
933 – 3536 – 37
10Powyżej 36Powyżej 38

3. Próba skoczności – skok w dal z miejsca

Wykonanie – testowany staje za linią, po czym z jednoczesnego odbicia obunóż wykonuje skok w dal na odległość do piaskownicy lub na materac;

Pomiar – skok jest mierzony w cm, od najbliższej pięty (lub części ciała dotykającej podłoża) do linii z której rozpoczyna się próbę.

Normy 

PunktyDziewczętaChłopcy
1Do 65 cmDo 90 cm
266 – 85 cm91 – 110
386 – 105 cm111 – 130
4106 – 120 cm131 – 150
5121  – 141 cm151 – 170
6142 – 155 cm171 – 190
7156 – 170 cm191 – 210
8171 – 191 cm211 – 230
9192 – 200 cm231 – 245
10Powyżej 200 cmPowyżej 245

4. Próba zwinności – bieg wahadłowy 10 x 10 m.

Wykonanie – Na komendę „Start” ćwiczący rozpoczyna bieg w kierunku przeciwległej chorągiewki, obiega ją, wraca do chorągiewki na linii startu, obiega ją i pokonuje tę trasę pięciokrotnie. Po każdym okrążeniu oceniający (kontrolujący) informuje o liczbie powtórzeń, np.: „Jeszcze dwa razy”, „Jeszcze raz”. Przewrócenie chorągiewki powoduje powtórzenie próby, która jest próbą ostateczną. 

Pomiar – Czas mierzy się z dokładnością do 0,1 sekundy, od sygnału startu do momentu przekroczenia linii mety.

Normy

PunktyDziewczęta – pomiar w sekundachChłopcy – pomiar w sekundach
143,6 i więcej41,6 i więcej
243,5 – 42,641,5 – 40,6
342,5 – 41,640,5 – 39,6
441,5 – 40,639,5 – 37,6
540,5 – 38,637,5 – 35,6
638,5 – 36,635,5 – 33,6
736,5 – 34,633,5 – 32,6
834,5 – 33,632,5 – 31,6
933,5 – 32,631,5 – 30,1
1032,5 i mniej30,0 i mniej

Wzór nr 2.

ZGODA RODZICÓW / OPIEKUNÓW PRAWNYCH

Nazwisko i imię rodzica / opiekuna prawnego*: ………………………………………………..…………………………………

Nazwisko i imię rodzica / opiekuna prawnego*: ……………………………………………………………………………………

Adres zamieszkania rodzica / opiekuna prawnego*: ……..………………………………………………………..……………

Telefony kontaktowe: ……………………………………………………………………………………………………………………….…

Wyrażamy zgodę na uczęszczanie syna/córki/podopiecznego*: ……………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(imię i nazwisko)

do Oddziału Przygotowania Wojskowego  w Zespole Szkół im. Marii Curie Skłodowskiej w Kętrzynie.

……………………………                                                                     …………………………………………………………..

(miejscowość, data)                                                                                          (czytelny podpis rodzica / opiekuna prawnego*)

……………………………                                                                     …………………………………………………………..

(miejscowość, data)                                                                                          (czytelny podpis rodzica / opiekuna prawnego*)

* – niepotrzebne skreślić. Wymagany jest podpis obydwojga rodziców jeżeli prawnie sprawują opiekę nad dzieckiem.  


Wzór nr 3.

…………………………………….                                                             ………………………. dn. ………………………..

(pieczęć zakładu służby zdrowia)                                                                                                   (miejscowość) (data)

ORZECZENIE LEKARSKIE

o stanie zdrowia kandydata do nauki w Oddziale Przygotowania Wojskowego

Zaświadcza się, że …………………………………………………………………………………………………………………….

(imię i nazwisko)

PESEL …………………………………………………………….

Urodzony/a ……………………………………………………………. w …………………………………………………………..

                                                                   (data urodzenia)                                                                 (miejscowość)

Zamieszkały/a: …………………………………………………………………………………………………………………………

(adres)

posiada bardzo dobry stan zdrowia i nie ma przeciwwskazań do nauki w Oddziale Przygotowania Wojskowego.

Zaświadczenie wydaje się celem przedłożenia w trakcie rekrutacji do Oddziału Przygotowania Wojskowego w Zespole Szkół im. Marii Curie Skłodowskiej w Kętrzynie.

Podstawa prawna: art. 143 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm).

…………………………………….
                                                                                                                                                         (pieczątka i podpis)

Gotowy plik do pobrania:

Przewiń na górę