Zespół Szkół im. Marii Curie Skłodowskiej w Kętrzynie

11-400 Kętrzyn, ul. Wojska Polskiego 12 | tel.: (+48) 89 751 29 83 | NIP: 7420000140 | e-mail: sekretariat@zs.ketrzyn.pl

Regulamin Klasy Mundurowej

Kętrzyn, dnia  1 września  2015r.

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA KLASY MUNDUROWEJ- BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE W ZESPOLE SZKÓŁ IM.MARII CURIE SKŁODOWSKIEJ W KĘTRZYNIE

INNOWACJA  PEDAGOGICZNA

wprowadzona z dniem 1 września 2015r.

INFORMACJE OGÓLNE

Nowatorski  program nauczania wprowadzono z dniem 1 września 2015 r. Idea opracowania i wdrożenia innowacji stanowi odpowiedź na aktualne zapotrzebowanie społeczne. Praca w różnego rodzaju służbach mundurowych  jest ciekawą alternatywą dla młodych ludzi

Klasa jest dla absolwentów gimnazjum, zarówno dziewcząt jak i chłopców, którzy:

 • marzą o podjęciu studiów, bądź służby w wojsku, policji, straży pożarnej, straży granicznej,
 • chcą spędzić 3 lata maksymalnie aktywnie, ucząc się technik samoobrony, strzelania, pokonywania przeszkód terenowych itp,
 • pragną uzyskać świadectwo dojrzałości będące przepustką na każdy kierunek studiów.

§ 1

REKRUTACJA  UCZNIÓW  DO  KLAS  MUNDUROWYCH

 1. Rekrutacja do ” klasy mundurowej” odbywa się na zasadach określonych w statucie Zespołu Szkół im. Marii Curie Skłodowskiej w Kętrzynie. Tryb, zasady  i terminy rekrutacji określa na każdy rok szkolny dyrektor szkoły na podstawie zarządzenia Kuratora Oświaty.
 2. Do „klasy mundurowej” obowiązują dodatkowe kryteria przyjęcia tj.
  1.  ocena zachowania – co najmniej dobra,
  1. brak przeciwwskazań lekarskich.
 3. Do „klasy mundurowej” nie przyjmowani są uczniowie posiadający stałe zwolnienie lekarskie z zajęć wychowania fizycznego.

§ 2

PROGRAM  NAUCZANIA

 1. W „klasach mundurowych” realizuje się ramowy program nauczania określony dla liceum ogólnokształcącego w cyklu-3-letnim oraz  rozszerzenie programu  nauczania  z  przedmiotów ogólnokształcących:   matematyka, geografia, wiedza o społeczeństwie. Realizowane są  przedmioty dodatkowe: szkolenie paramilitarne i specjalistyczne, psychologiczne aspekty pracy w służbach mundurowych oraz zmodyfikowane programy nauczania WF i edukacji dla bezpieczeństwa.
 2. Autorski program nauczania zajęć dodatkowych   przewiduje nauczanie treści wykraczających poza podstawę programową związaną z:
  1. podstawami prawa,
  2. etyki zawodowej w służbach mundurowych,
  3. podstawową terminologią strażacką, policyjną i wojskową oraz  straży granicznej,
  4. wiadomościami z zakresu zasad bezpieczeństwa i porządku publicznego,
  5. zasad służby w służbach mundurowych,
  6. wybranych zagadnień samoobrony i technik interwencji,
  7. obsługi broni bojowej, strzelectwa bojowego,
  8. pierwszej pomocy przedmedycznej.

3. Realizowanie programu nauczania odbywać się będzie w trakcie:

 1. zajęć dydaktycznych  teoretycznych i praktycznych,
 2. prowadzenia zajęć w terenie,
 3. zajęć tematycznych w jednostkach służb mundurowych,
 4. spotkań z przedstawicielami służb mundurowych,
 5. współpracy ze szkołami resortowymi.

4. Program nauczania jest skonstruowany tak, aby przygotował absolwentów do zdawania egzaminów na uczelnie resortowe oraz wskazał zasady pracy zawodowej w służbach mundurowych.

5. Zajęcia z zakresu służb mundurowych prowadzone są przez oficerów jednostek wojska, policji, straży pożarnej i granicznej zgodnie z zawartymi porozumieniami.

6. Zajęcia dodatkowe wpisywane są w arkuszu ocen ucznia w miejscu na „zajęcia dodatkowe” i  na świadectwie promocyjnym i świadectwie  ukończenia szkoły -uczestniczył.

7. Absolwenci „klas mundurowych” zdają maturę identyczną jak dla absolwentów  liceum ogólnokształcącego i mogą podjęć dowolny kierunek dalszego kształcenia.

§ 3

UMUNDUROWANIE  KADETÓW „KLASY MUNDUROWEJ – BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE ”

1. Kadetów klasy mundurowej obowiązuje umundurowanie.

 1. Zakup umundurowania odbywa się na koszt kadeta.

2. Umundurowanie kadetów jest jednakowe dla dziewcząt i chłopców.

2.  Noszenie umundurowania obowiązkowe jest w  „Dni mundurowe”.

3. Dyrektor Szkoły w porozumieniu, Radą klasową rodziców klasy mundurowej,  Samorządu Klasowego określa  „DNI MUNDUROWE”.

§ 4

1. Ustala się wzór umundurowania polowego dla kadeta klasy .

2. Umundurowanie  kadeta  jest  moro -zgodne ze wzorem używanym przez wojska lądowe Sił Zbrojnych RP  i składa się z:

 1. spodnie polowe,
 2. kurtka polowa z logo,
 3. podkoszulka koloru czarnego,
 4. pasa,
 5. obuwia,
 6. beret z godłem.

3. Ustala się wzór logo dla klasy MUNDUROWEJ.

1)  Logo klasy MUNDUROWEJ naszywane jest na czapkę i rękaw lewy umundurowania.

§ 5

  AWANS  KADETÓW  KLAS  MUNDUROWYCH NA KOLEJNE STOPNIE
ORAZ  KRYTERIA  ICH  PRZYZNAWANIA

1.  Awans na kolejne stopnie jest uhonorowaniem odpowiednich postaw i wyników w nauce ucznia.

2. Kolejne stopnie awans kadetom klasy mundurowej  nadawane są  Zarządzeniem Dyrektora szkoły.

3.  WPROWADZA  SIĘ  NASTĘPUJĄCE  STOPNIE  AWANSU:

 1. MŁODSZY KADET – stopień nadawany uczniowi z chwilą rozpoczęcia nauki w klasie mundurowej.
 2. KADET – stopień nadawany młodszemu kadetowi, który w klasyfikacji  rocznej uzyskał ocenę średnią nie niższą niż 3,51 i dobrą ocenę zachowania albo po I semestrze w danym roku szkolnym uzyskał średnią ocen 4,51  i bardzo dobrą ocenę zachowania.
 3. STARSZY KADET – stopień nadawany kadetowi, który w klasyfikacji semestralnej lub  rocznej uzyskał ocenę średnią nie niższą niż 3,51 i dobrą ocenę  zachowania albo po I semestrze drugiego roku szkolnym uzyskał średnią ocen 4,51 i bardzo dobrą ocenę zachowania.
 4. NADKADET – który uzyskał średnią powyżej 4,75 po I semestrze w klasie trzeciej oraz bardzo dobrą ocenę ze sprawowania.                       

5. Wprowadza się wzory oznak na naramiennikach umundurowania o szerokości 10 mm według następującego wzoru:

§ 6

PRAWA  UCZNIÓW  KLAS  MUNDUROWYCH:

 1. Prawa i obowiązki uczniów kadetów „klas mundurowych” określa Statut Zespołu Szkół im. Marii Curie Skłodowskiej w Kętrzynie
 2. Ponadto uczeń klasy mundurowej ma prawo do:
  1. od chwili przyjęcia do klasy mundurowej używania tytułu i stopnia młodszego kadeta.
  2. mianowania na kolejne wyższe stopnie awansu, zgodnie z zasadami ich nadania,
  3. rozwijania zainteresowań kierunkowych pod kierunkiem nauczycieli.

§ 7

OBOWIĄZKI  UCZNIA  KLASY  MUNDUROWEJ

Uczniowie klasy mundurowej zobowiązani są do:

 1.  Godnego reprezentowania szkoły w czasie uroczystości szkolnych, państwowych i kościelnych.
 2. Godnego reprezentowania szkoły w czasie uroczystości  obchodzonych przez partnerów, z którymi Szkoła podpisała porozumienia.
 3.  Godnego noszenia munduru.
 4. Poszanowania munduru, godła i barw narodowych,
 5. Pomocy i życzliwości dla kolegów z klas młodszych jak i rówieśników,
 6. Integrowania  się ze społecznością szkolną.

§ 8

PRZESTRZEGANIE  ZASAD  BHP

1. W czasie zajęć praktycznych organizowanych po za szkołą  uczniowie zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania regulaminu strzelnicy, regulaminów miejsc przebywania oraz do podporządkowania się  poleceniom opiekunów i prowadzącym zajęcia.

2. W razie naruszenia przez ucznia  regulaminu bądź zachowania stwarzającego zagrożenie życia, zdrowia, uczeń taki zostanie odsunięty od zajęć.

3. W czasie zajęć praktycznych uczniowie mają obowiązek być umundurowani.

4. Uczniowie, którzy nie są umundurowani mogą być odsunięci od zajęć praktycznych.

5. W wyjątkowych sytuacjach uczeń może przyjść na zajęcia praktyczne bez munduru (obowiązuje usprawiedliwienie), a decyzje o dopuszczeniu do zajęć podejmuje prowadzący zajęcia.

§ 9

KARY  za nie przestrzeganie REGULAMINU „KLAS MUNDUROWYCH”

1. Za nieprzestrzeganie regulaminu „klas mundurowych”  uczniowi klasy mundurowej obowiązują kary przewidziane w Statucie Zespołu Szkół im. Marii Curie Skłodowskiej w Kętrzynie, a ponadto: 

 1. usunięcie z klasy mundurowej,
 2. przeniesienie do innej klasy.

§ 10

POSTANOWIENIA  KOŃCOWE

1. Wszelkie zmiany niniejszego regulaminu wymagają formy pisemnej.

2. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 1 września 2015 r.

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA KLASY MUNDUROWEJ- BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE W ZESPOLE SZKÓŁ IM.MARII CURIE SKŁODOWSKIEJ W KĘTRZYNIE – kliknij, by pobrać dokument


Przewiń na górę