Projekt ERASMUS+ II edycja

Regulamin naboru uczestników projektu Erasmus+

„Staże zawodowe w Grecji szansą na rozwój zawodowy uczniów z Kętrzyna – II edycja”

Termin wyjazdu na staż: 11.10-24.10.2020

  1. Kryteria rekrutacji:

Na staż może wyjechać 40 uczniów, kształcących się w zawodach: technik informatyk oraz technik ekonomista (proporcjonalnie do liczby osób uczących się danego zawodu). O uczestnictwie w stażu decydować będzie ilość otrzymanych punktów.

Uwaga: skala punktacji: od 1 do 5.

Kryteria rekrutacyjne:

Obszar ocenyOcena
(wystawiający ocenę)WagaOkoliczność wykluczająca
Ocena z języka angielskiegoOd 1 do 5 (nauczyciel języka)  10%Ocena poniżej 3
Egzamin pisemny z języka angielskiegoOd 1 do 5 (nauczyciel języka)  10%  Wynik niższy niż 40%
Egzamin ustny z języka angielskiegoOd 1 do 5 (nauczyciel języka)10%  Wynik niższy niż 40%
Wyniki z przedmiotów kształcenia zawodowego (teoria)Od 1 do 5 (nauczyciel kształcenia zawodowego)30%Ocena poniżej 3
Wyniki z przedmiotów kształcenia zawodowego (praktyka)Od 1 do 5 (nauczyciel kształcenia zawodowego)20%Jednoznacznie negatywna opinia nauczyciela
ZachowanieOd 1 do 5 (wychowawca)  20%Jednoznacznie negatywna opinia wychowawcy

Dodatkowe warunku udziału w stażu:

a). W projekcie mogą brać udział uczniowie klas 2 i 3,
b). W przypadku uzyskania tej samej liczby punktów – pierwszeństwo będą mieć uczniowie wskazani przez nauczyciela zawodu.
c). W projekcie nie mogą brać udziału osoby,  które rozpoczęły jakąkolwiek praktykę zawodową i jej nie ukończyły za wyjątkiem sytuacji, gdy nieukończenie praktyki zawodowej było spowodowane zdarzeniem losowym np. chorobą.

  1. Do przeprowadzenia procesu rekrutacji zostanie powołana Komisja Rekrutacyjna pod przewodnictwem dyrektora szkoły.
  2. Wyniki rekrutacji i imienne listy uczestników wszystkich grup zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej szkoły najpóźniej 7 dni przed rozpoczęciem stażu. Zostanie również utworzona 5 osobowa lista rezerwowa na wypadek różnych zdarzeń losowych.
  3. W przypadku pogorszenia się ocen (o 2 stopnie) i / lub frekwencji (pojawienie się godzin nieusprawiedliwionych) uczestnik może zostać wykreślony z listy.
  4. Uczniowie będą mieli możliwość odwołania się od decyzji Komisji do 3 dni po ogłoszeniu wyników.
  5. W przypadku rezygnacji stażysty z wyjazdu na praktyki zagraniczne poniesione przez organizatorów koszty rezerwacji pokryje uczeń /opiekun prawny.
  6. Wnioski można pobrać ze strony internetowej szkoły, a po ich wypełnieniu złożyć w sekretariacie szkoły w godzinach urzędowania – pobierz zgłoszenie do udziału w projekcie.
  7. Warunkiem uczestnictwa w stażu jest zobowiązanie się do przestrzegania regulaminu praktyki, w tym dostosowanie stroju, fryzury itp. do wymagań pracodawcy, związanych z charakterem wykonywanej pracy.

Projekt pt. „Staże zawodowe w Grecji szansą na rozwój zawodowy uczniów z Kętrzyna-2 edycja” o numerze
2020-1-PL01-KA102-081114 współfinansowany z funduszy Unii Europejskiej Programu Erasmus+,
sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe, Akcja 1, Mobilność edukacyjna.