Zespół Szkół im. Marii Curie Skłodowskiej w Kętrzynie

11-400 Kętrzyn, ul. Wojska Polskiego 12 | tel.: (+48) 89 751 29 83 | NIP: 7420000140 | e-mail: sekretariat@zs.ketrzyn.pl

Liceum Ogólnokształcące

liceum ogólnokształcące promo

Liceum ogólnokształcące to szkoła o czteroletnim okresie nauczania. Jej ukończenie umożliwia, po zdaniu egzaminu maturalnego, uzyskanie świadectwa dojrzałości i kontynuację nauki na studiach wyższych. Po skończeniu liceum można również kształcić się w szkole policealnej i uzupełnić wykształcenie średnie dyplomem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe.

Absolwenci liceum ogólnokształcącego w zależności od wyboru przedmiotów rozszerzonych mogą rozpocząć naukę na następujących kierunkach studiów:

 • ekonomia i zarządzanie,
 • geodezja i kartografia,
 • turystyka i rekreacja,
 • gospodarka przestrzenna,
 • ochrona środowiska,
 • matematyka,
 • administracja,
 • psychologia,
 • pedagogika,
 • politologia,
 • mediacja społeczna,
 • kierunki filologiczne,
 • dziennikarstwo i komunikacja społeczna,
 • mediacja społeczna,
 • pedagogika
 • oraz inne kierunki humanistyczne.

Zobacz przykładowe zdjęcia z zajęć w liceum!


Oddział Przygotowania Wojskowego (OPW)

klasa mundurowa ZS promo

W ostatnich latach widoczny jest wzrost zainteresowania zatrudnienia w służbach mundurowych takich jak: policja, wojsko, straż pożarna. By umożliwić uczniom poznanie specyfiki pracy w tych formacjach, w ramach liceum ogólnokształcącego realizowany jest Oddział Przygotowania Wojskowego.

Dodatkowe przedmioty realizowane w OPW to:

 • szkolenie paramilitarne i specjalistyczne,
 • psychologiczne aspekty pracy w służbach mundurowych.

Zmodyfikowane zostały ponadto programy nauczania WF i edukacji dla bezpieczeństwa.

Autorski program nauczania zajęć dodatkowych przewiduje nauczanie treści wykraczających poza podstawę programową związaną z podstawami prawa, etyki zawodowej w służbach mundurowych, podstawową terminologią strażacką, policyjną i wojskową oraz straży granicznej, wiadomościami z zakresu zasad bezpieczeństwa i porządku publicznego, zasad służby w służbach mundurowych, wybranych zagadnień samoobrony i technik interwencji, obsługi broni bojowej, strzelectwa bojowego, pierwszej pomocy przedmedycznej.

Uczniowie OPW biorą udział w zajęciach na strzelnicy, poligonie, basenie, uczestniczą w obozie szkoleniowym i wyjazdach edukacyjnych. Zdobywają umiejętności praktyczne z zakresu musztry, samoobrony, pomocy przedmedycznej, rywalizują w zawodach sportów obronnych i strzelectwa sportowego.

Osiągnięcia w nauce i zachowaniu mają wpływ na możliwość awansu na kolejne stopnie: młodszy kadet, kadet, starszy kadet i nadkadet.

Oddział Przygotowania Wojskowego współpracuje m.in. z:

Ukończenie OPW daje szerokie możliwości wyboru studiów wyższych:

 • uczelnie wojskowe,
 • policyjne,
 • prawo,
 • resocjalizacja,
 • politologia,
 • socjologia,
 • bezpieczeństwo narodowe,
 • stosunki międzynarodowe,
 • zarządzanie kryzysowe.

Zdobyta wiedza i umiejętności przygotowują do pracy w: Policji, Straży Granicznej, wojsku, Straży Pożarnej, Służbie Więziennej.

Zobacz przykładowe zdjęcia z zajęć w OPW!

Obejrzyj nasz film promocyjny OPW!

liceum mundurowe promo
Kliknij obrazek, by przejść do witryny youtube i obejrzeć film promocyjny Oddziału Przygotowania Wojskowego ZS!

Serdecznie zapraszamy! 

Wróć do listy kierunków

Przewiń na górę