Lista przyborów na egzamin maturalny

CKE ogłosiła listę przyborów, które może wziąć maturzysta na egzamin

Każdy maturzysta powinien mieć ze sobą długopis z czarnym tuszem, cyrkiel i linijkę – wynika z komunikatu dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, opublikowanego na stronie komisji. Na maturę z matematyki można wziąć ze sobą kalkulator, a w 2020 r. także maseczkę lub przyłbicę.

Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej co roku ogłasza listę przyborów, które mogą mieć ze sobą maturzyści na egzaminie dojrzałości. Niektóre przybory musi zapewnić szkoła np. dostęp do słownika ortograficznego na języku polskim.

Przybory na egzamin maturalny:

PrzedmiotPrzybory i materiały pomocniczeObowiązkowo/fakultatywnieZapewnia
biologia
 
linijka
kalkulator prosty
wybrane wzory
fizyko-chemiczne
fakultatywnie
obowiązkowo
obowiązkowo
zdający lub szkoła
zdający lub szkoła
szkoła
chemialinijka
kalkulator prosty
wybrane wzory
fizyko-chemiczne
fakultatywnie
obowiązkowo
obowiązkowo

zdający lub szkoła
zdający lub szkoła
szkoła

fizykalinijka
kalkulator prosty
wybrane wzory
fizyko-chemiczne
fakultatywnie
obowiązkowo
obowiązkowo
zdający lub szkoła
zdający lub szkoła
szkoła
matematykalinijka
cyrkiel
kalkulator prosty
wybrane wzory
matematyczne
obowiązkowo
obowiązkowo
obowiązkowo
obowiązkowo
zdający lub szkoła
zdający lub szkoła
zdający lub szkoła
szkoła
historiaLupa
 
fakultatywnie
 
zdający lub szkoła
 
wiedza o społeczeństwiekalkulator prostyfakultatywniezdający lub szkoła
język polskisłownik ortograficzny, słownik poprawnej polszczyzny –nie mniej niż 1 na 25 osóbobowiązkowozdający lub szkoła

W 2020 na maturę z maseczką

W 2020 r. z powodu epidemii COVID-19 matura będzie wyglądała trochę inaczej. Mimo że zniesiono obowiązek noszenia maseczek w przestrzeni publicznej, to na maturze – zgodnie z wytycznymi GIS i MZ trzeba będzie wciąż być w taki sprzęt zaopatrzonym (wytyczne GIS dotyczące egzaminów maturalnych).

Z wytycznych wynika, że na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą – w szczególności w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką).

Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających lub po podejściu zdających do stanowiska egzaminacyjnego w przypadku EPKwZ i EZ. Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5-metrowego odstępu).

Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:

  1.  podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie
  2.  wychodzi do toalety
  3.  podchodzi do niego egzaminator, aby ocenić rezultat pośredni (w części praktycznej EPKwZ i EZ)
  4.  kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.
  5.  przybory piśmiennicze, jeżeli szkoła zdecyduje się zapewnić takie materiały dla zdających, którzy zapomnieli przynieść je na egzamin, z wyjątkiem materiałów jednorazowych, których zdający nie zwracają.

Każdy z własnym sprzętem albo obowiązkowa dezynfekcja

Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, cyrkla, kalkulatora. Jeżeli szkoła zdecyduje o zapewnieniu np. przyborów piśmienniczych albo kalkulatorów rezerwowych dla zdających – konieczna jest ich dezynfekcja. W przypadku materiałów jednorazowych, których zdający nie zwracają, dezynfekcja nie jest konieczna. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.

Cudzoziemcy przystępujący do danego egzaminu, którym jako sposób dostosowania egzaminu przyznano możliwość korzystania ze słownika dwujęzycznego, są zobowiązani przynieść własne słowniki, które przed egzaminem powinny zostać sprawdzone przez członka zespołu nadzorującego (w rękawiczkach). Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą. Osoby przystępujące do więcej niż jednego egzaminu w ciągu dnia będą mogły zjeść przyniesione przez siebie produkty w przerwie między egzaminami.

Pełny harmonogram, komunikaty i informacje o egzaminie maturalnym 2020 znajdziecie tutaj.