Konkurs na Logotyp Młodzieżowej Rady Powiatu

Regulamin Konkursu na Logo Młodzieżowej Rady Powiatu Kętrzyńskiego

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa w Konkursie na projekt Logo dla Młodzieżowej Rady Powiatu Kętrzyńskiego.
 2. Organizatorem konkursu jest Młodzieżowa Rada Powiatu Kętrzyńskiego przy wsparciu Starostwa Powiatowego w Kętrzynie z siedzibą Plac Grunwaldzki 1, 11-400 Kętrzyn.
 3. Za obsługę administracyjno-organizacyjną Konkursu odpowiada Wydział Rozwoju, Promocji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Kętrzynie.

§ 2 Cele konkursu

 1. Wybór Logo Młodzieżowej Rady Powiatu Kętrzyńskiego.
 2. Zachęcenie młodzieży do współpracy z Młodzieżową Radą Powiatu Kętrzyńskiego.
 3. Promocja Młodzieżowej Rady Powiatu Kętrzyńskiego.

§ 3 Warunki uczestnictwa

 1. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych z terenu Powiatu Kętrzyńskiego.
 2. Przedmiotem konkursu jest przygotowanie i przesłanie pracy konkursowej wykonanej przy pomocy tradycyjnych sztuk plastycznych lub programów graficznych.
 3. Uczestnik w ramach konkursu może wykonać jedną pracę.
 4. Praca musi być pracą własną Uczestnika, nigdzie wcześniej niepublikowaną
  i niezgłaszaną do innych konkursów. Nie może ona naruszać praw autorskich,
  czy znaków towarowych osób trzecich.
 5. Zadaniem Uczestnika konkursu jest wykonanie projektu logo, które będzie miało zastosowanie do celów promocyjnych i identyfikacyjnych Młodzieżowej Rady Powiatu Kętrzyńskiego.
 6. Projekt powinien zawierać frazę „Młodzieżowa Rada Powiatu Kętrzyńskiego”
  lub „MRPK”.
 7. Logo powinno być czytelne i łatwe do zapamiętania, identyfikowane
  z Młodzieżową Radą Powiatu Kętrzyńskiego, wzbudzać pozytywne emocje.
 8. Projekt Logo powinien nadawać się do jego różnorodnego wykorzystania w tym m.in. na plakatach, banerach, papierze firmowym, drukach, nadrukach.
 9. Pracę należy opatrzeć metryczką zawierająca następujące dane:
 10. imię i nazwisko;
 11. nr telefonu, adres e-mail;
 12. nazwa szkoły, do której Uczestnik uczęszcza.
 13. W celu przystąpienia do Konkursu należy złożyć pracę konkursową w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs na logo Młodzieżowej rady Powiatu Kętrzyńskiego”, osobiście w Biurze Obsługi Klienta w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kętrzynie, Plac Grunwaldzki 1, w terminie do 31 marca 2022 r., lub przesłać za pośrednictwem poczty.

§ 4 Komisja Konkursowa i rozstrzygnięcie konkursu

 1. Pracę oceniać będzie Komisja Konkursowa, składająca się z Prezydium Młodzieżowej Rady Powiatu Kętrzyńskiego, oraz dwóch pracowników Starostwa Powiatowego
  w Kętrzynie według następujących kryteriów:
 2. zgodność pracy z tematyką;
 3. oryginalność pomysłu;
 4. estetyka pracy;
 5. odwołanie do wartości regionalnych;
 6. łatwość zapamiętywania, funkcjonalność.
 7. Ogłoszenie wyników nastąpi w terminie 21 poprzez zamieszczenie ich na stronie internetowej www.starostwo.ketrzyn.pl oraz w mediach społecznościowych.
 8. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą używane jedynie w celu wyłonienia zwycięzcy, ogłoszenia wyników na stronie internetowej www.starostwo.ketrzyn.pl oraz w mediach społecznościowych, przyznania nagrody, publikacji sprawozdań
  i materiałów informacyjnych z działań realizowanych w ramach Konkursu.
 9. Podanie danych osobowych przez Uczestnika skutkuje wyrażeniem zgody na opublikowanie jego imienia i nazwiska oraz wizerunku we wszystkich publikacjach związanych z Konkursem, w tym na nośnikach cyfrowych.

Regulamin do pobrania