Zespół Szkół im. Marii Curie Skłodowskiej w Kętrzynie

11-400 Kętrzyn, ul. Wojska Polskiego 12 | tel.: (+48) 89 751 29 83 | NIP: 7420000140 | e-mail: sekretariat@zs.ketrzyn.pl

Konkurs ekologiczny „Dbajmy o nasze wody, bo to skarb przyrody”

plakat konkursu "Dbajmy o nasze wody, bo to skarb przyrody"

Gmina Miejska Kętrzyn serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w konkursie ekologicznym pn. „Dbajmy o nasze wody, bo to skarb przyrody” realizowanego w ramach projektu pn. „Ochrona i zrównoważone wykorzystywanie wodnych obiektów rekreacyjnych w miastach przygranicznych w Kętrzynie i w Kaliningradzie”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020.

Celem konkursu jest m.in. motywowanie i angażowanie uczniów do pozytywnych zachowań i działań na rzecz poprawy warunków środowiska w szczególności zbiorników wodnych oraz rozbudzanie wyobraźni i twórczego myślenia.

Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży uczęszczających do szkół z terenu Gminy Miejskiej Kętrzyn.

Prace powinny być indywidualne. Każdy uczestnik może wykonać tylko jedną pracę.

Konkurs trwa od 13.09.2021r. do 08.10.2021r.

Prace konkursowe wraz z kartą zgłoszenia i oświadczeniami należy dostarczyć osobiście lub nadsyłać pocztą lub przesyłką kurierską (na koszt nadsyłającego) do dnia 8 października 2021r./piątek/ do godz. 15.00. (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

Gmina Miejska Kętrzyn, ul. Wojska Polskiego 11, 11-400 Kętrzyn z dopiskiem
„KONKURS EKOLOGICZNY- NIE OTWIERAĆ”

Regulamin konkursu, Karta zgłoszenia i oświadczenia – dostępne na stronie internetowej:

http://waterprotect-ketrzyn-kaliningrad.eu/home/aktualnosci

Pliki do pobrania:

Konkurs ekologiczny „Dbajmy o nasze wody, bo to skarb przyrody”
Przewiń na górę