Stypendia

STYPENDIA I POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW Zespołu Szkól im. Marii Curie Skłodowskiej

STYPENDIUM PREZESA RADY MINISTRÓW

Przyznawane jest za najwyższą w danym roku średnią w szkole/ liceum i technikum/. Kandydata typuje  Samorząd Szkolny wg następujących kryteriów:

 • kandydat uzyskał świadectwo promocyjne z wyróżnieniem  uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią

lub

 • kandydat wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy.

STYPENDIA MINISTRA WŁAŚCIWEGO DO SPRAW OŚWIATY I WYCHOWANIA( MEN)

Przyznaje się za wybitne osiągnięcia w poprzedzającym roku szkolnym za:

 • Olimpiady międzynarodowe,
 • Olimpiady przedmiotowe o zasięgu ogólnopolskim, nadzorowane przez Ministra Edukacji Narodowej z podziałem na kategorie zawodów drużynowe/indywidualne,
 • Olimpiady zawodowe o zasięgu ogólnopolskim, nadzorowane przez Ministra Edukacji Narodowej z podziałem na kategorie zawodów drużynowe/indywidualne),
 • Olimpiady interdyscyplinarne o zasięgu ogólnopolskim, nadzorowane przez Ministra Edukacji Narodowej z podziałem na kategorie zawodów
 • Konkursy przedmiotowe kuratora oświaty,
 • Inne,
 • Turnieje o zasięgu ogólnopolskim,
 • Konkursy na pracę naukową organizowane przez instytucje naukowe lub stowarzyszenia naukowe,
 • Wyniki uzyskane w nauce według indywidualnego programu lub toku nauki przez ucznia szkoły ponadgimnazjalnej i ponadpodstawowej,
 •  Uczestnictwo w zajęciach uczelni przewidzianych tokiem studiów na podstawie postanowień regulaminu studiów dotyczących warunków uczestniczenia wybitnie uzdolnionych uczniów w zajęciach przewidzianych tokiem studiów,
 • Wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu krajowym  i na szczeblu międzynarodowym.

STYPENDIUM STAROSTY

Przyznaje się uczniowi który:

 • Uczy się w szkole/ w systemie dziennym/ dla której organem prowadzącym jest Starostwo Kętrzyn,
 • Uzyskał za ostatni semestr średnią powyżej 4,8 a zachowanie co najmniej bardzo dobre.

Uczniowie klas pierwszych mogą ubiegać się o stypendium po ukończeniu pierwszego semestru nauki.

Stypendium Starosty jednorazowe przyznaje się w czerwcu za wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe na szczeblu krajowym.


POMOC MATERIALNA UCZNIOWI Z POWODU TRUDNOŚCI FINANSOWYCH RODZINY

świadczą Miejskie lub Gminne Ośrodki pomocy społeczne w miejscu zamieszkania – wnioski należy składać w miesiącu wrześniu/ szczegóły na stronach urzędów.


ZAPOMOGI LOSOWE

Istnieje możliwość udzielenia zapomogi losowej uczniowi z funduszy Rady Rodziców przy szkole/ wnioski w imieniu ucznia składa wychowawca lub inny nauczyciel.