Stypendium Prezesa Rady Ministrów

Przyznaje się uczniowi, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy, wyniki co najmniej dobre. Z powyższego sformułowania wynika, że aby otrzymać stypendium Prezesa Rady Ministrów, uczeń musi spełniać przynajmniej jeden z niżej podanych warunków:
• otrzymać promocję z wyróżnieniem (zgodnie z § 18 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych, warunkiem uzyskania promocji z wyróżnieniem jest posiadanie przez ucznia z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średniej rocznych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – Dz. U. z 2017 r. poz. 1534), uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen,
• wykazywać szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy, wyniki co najmniej dobre.

Stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania

Ubiegać się mogą:
• laureaci międzynarodowej olimpiady lub laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych o zasięgu ogólnopolskim lub turnieju,
• laureaci konkursu na pracę naukową, organizowanego przez instytucję naukową lub stowarzyszenie naukowe,
• uczniowie szkoły ponadpodstawowej uzyskujący najwyższe wyniki w nauce według indywidualnego programu lub toku nauki,
• uczniowie uczestniczący w zajęciach w uczelni, przewidzianych tokiem studiów na podstawie postanowień regulaminu studiów dotyczących warunków uczestniczenia wybitnie uzdolnionych uczniów w zajęciach przewidzianych tokiem studiów,
• uczniowie, którzy uzyskali wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu krajowym lub międzynarodowym,
Stypendystami ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania mogą być również uczniowie, którzy w bieżącym roku szkolnym ukończą szkołę.

Stypendium Starosty

• przyznaje się za każdy semestr w szkole ukończony ze średnią co najmniej 4,8.
• stypendium przysługuje uczniom klasy pierwszej po pierwszym semestrze..
• wniosek wypełnia zainteresowany uczeń, opiniuje wychowawca.
• oprócz średniej istotna jest ocena z zachowania./ co najmniej bardzo dobra/

Wnioski są dostępne w szkole po ogłoszeniu naboru.

Stypendium Starosty jednorazowe
Otrzymują:

• laureaci i finaliści olimpiad i konkursów przedmiotowych na szczeblu centralnym
• laureaci olimpiad i konkursów przedmiotowych co najmniej na szczeblu wojewódzkim
• medaliści w zawodach sportowych co najmniej na szczeblu centralnym
• zwycięzcy ( 1,2,3 miejsce) konkursów plastycznych, muzycznych i innych artystycznych na szczeblu ogólnopolskim

Wnioski składane są w miesiącu czerwcu każdego roku.

Stypendia socjalne
Szkoła nie dysponuje środkami na stypendia socjalne. Środkami na taką pomoc dysponują urzędy gminy właściwe dla miejsca zamieszkania ucznia. W sytuacjach wyjątkowych możliwe jest otrzymanie zapomogi losowej z funduszu Rady Rodziców przy szkole- podanie o pomoc musi być rekomendowane przez wychowawcę znającego sytuacje ucznia.