Przedmioty rozszerzone: matematyka, informatyka
Podejmując naukę w zawodzie technik informatyk, uczeń uzyskuje wiedzę i umiejętności praktyczne w trzech obszarach branży informatycznej:
E.12 – Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych,
E.13 – Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami,
E.14 – Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami,
EE.08. Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci.
EE.09 – Tworzenie aplikacji internetowych

W ramach poszczególnych kwalifikacji uczeń nauczy się :
– montować, modernizować i rekonfigurować komputery osobiste,
– instalować, naprawiać i aktualizować różne systemy operacyjne i aplikacje,
– konfigurować i konserwować urządzenia peryferyjne komputera osobistego,
– diagnozować i usuwać uszkodzenia sprzętowe podzespołów komputera osobistego oraz usterek systemu
peracyjnego i aplikacji,
– odzyskiwać z komputera osobistego dane użytkownika,
– wykonywać projekt lokalnej sieci komputerowej,
– dobierać elementy komputerowej sieci strukturalnej, urządzeń i oprogramowania sieciowego,
– montować okablowanie sieciowe,
– konfigurować urządzenia sieciowe i urządzenia zabezpieczające typu zapora sieciowa,
– monitorować pracę urządzeń lokalnych sieci komputerowych,
– zarządzać kontami użytkowników i grup użytkowników systemu operacyjnego lub komputera,
– lokalizować i usuwać przyczyny wadliwego działania sieci i systemów sieciowych,
– projektować strukturę witryny internetowej,
– tworzyć efektowne strony internetowe za pomocą hipertekstowych języków znaczników,
– wykonywać projekt graficzny witryny internetowej,
– tworzyć i administrować bazami danych,
– zarządzać bazą danych i jej bezpieczeństwem,
– stosować instrukcje, funkcje, procedury, obiekty, metody wybranych języków programowania,
– wykorzystywać języki programowania do tworzenia aplikacji internetowych realizujących zadania po stronie klienta i serwera.
Absolwent kierunku technik informatyk może podjąć pracę we wszystkich zakładach, w których znajdują się komputery: sklepach i serwisach komputerowych, telekomunikacji, mediach, szkołach, uczelniach, bankach, urzędach, itp. itd.

Nasze mocne strony:
– baza ponad 100 nowoczesnych i modernizowanych na bieżąco komputerów PC – stacjonarnych, typu Desktop, laptopów, serwerów (tu nie pracujemy na antykach!),
– potężna baza sprzętu sieciowego – rozmaitych urządzeń sieciowych, okablowania i narzędzi do montażu i diagnostyki sieci,
– 5 własnych pracowni komputerowych – każda z połączeniem sieciowym prędkości co najmniej 30 Mbps,
internet bezprzewodowy na terenie szkoły,
– szeroki wachlarz systemów operacyjnych – od Windows 10, poprzez Windows 8.1, 8.0,  Windows 7, Ubuntu,
– zaawansowane programy do edycji grafiki, animacji i wideo,
– praktyki w klasie trzeciej w wybranej przez Ciebie instytucji,
– możliwość skorzystania z usług doradcy zawodowego, który pomoże Ci odnaleźć się w dynamicznie zmieniającym się rynku pracy.
Zdawalność egzaminu maturalnego w klasach technikum wyniosła w 2017 roku 91,43 % , co znacznie przewyższa zdawalność w Polsce (76 %).

 


Na początku nauki uczniowie poznają sprzęt laboratoryjny oraz podstawowe metody wykonywania różnych oznaczeń chemicznych. Następnie wykonują analizy chemiczne, np. wykrywają, badają, otrzymują różne substancje. Oprócz wiedzy zawodowej zdobywają wiedzę ogólnokształcącą, taką jak w Liceach Ogólnokształcących.
Przedmioty rozszerzone: biologia, chemia
Realizowane przedmioty laboratoryjne: techniki laboratoryjne, analityka chemiczna i środowiskowa
Kwalifikacje zawodowe, które  można zdobyć:
A.59. Przygotowanie sprzętu, odczynników chemicznych i próbek do badań analitycznych
A.60. Wykonywanie badań analitycznych
Szkoła zapewnia skuteczne przygotowanie do kwalifikacji zawodowych, co potwierdza bardzo wysoka zdawalność egzaminu zarówno w części praktycznej i teoretycznej.
Uczniowie zdobywają wiedzę i umiejętności w nowoczesnej pracowni analitycznej.
W ramach poszczególnych kwalifikacji uczeń nauczy się :
-przeprowadzać analizy jakościowe kontrolujące zgodność składu badanego materiału z obowiązującymi normami np. ocena jakości gleb, stopnia skażenia produktów rolnych, analiza wód, gleb, atmosfery, ciągły monitoring zanieczyszczeń ekosfery czy analiza jakości produktów spożywczych
– pobierać próbki pierwotne analizowanego materiału i przygotowywać średnie próbki analityczne
– dobierać optymalne metody analityczne, dostosowane dla konkretnego oznaczania – w zależności od rodzaju badanego materiału i jego składu oraz rodzaju i celu analizy
– wykonywać oznaczenia ilościowe metodami klasycznymi, fizykochemicznymi oraz biochemicznymi, zgodnie z przepisami bhp, ppoż i ochrony środowiska
– opracowywać wyniki analiz z uwzględnieniem interpretacji statystycznej
– obsługiwać, a także konserwować sprzęt i aparaturę laboratoryjną, zgodnie z instrukcjami oraz przepisami bhp i ppoż.
Program nauczania w zawodzie technik analityk umożliwia:
Opanowanie podstawowych umiejętności zawodowych,
Korelację kształcenia z różnych zakresów wiedzy.
TECHNIKA LABORATORYJNA
• Organizowanie pracy w laboratorium.
• Stosowanie zasad bezpiecznej pracy w laboratorium.
• Wykonywanie prac preparatywnych i przygotowanie odczynników do badań.
• Pobieranie i przygotowanie próbek do badań analitycznych.
TECHNIKA ANALITYCZNA
• Wykonywanie badań jakościowych.
• Wykonywanie badań ilościowych.
• Wykonywanie badań technicznych.
• Wykonywanie badań instrumentalnych.
• Wykorzystanie technologii informacyjnej w laboratorium.
BADANIA BIOANALITYCZNE I ŚRODOWISKOWE
• Wykonywanie badań bioanalitycznych.
• Wykonywanie badań środowiskowych.
PODSTAWY DZIAŁALNOŚCI ZAWODOWEJ
• Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej.
• Język obcy zawodowy.

PRAKTYKA ZAWODOWA
• Specyfika pracy w laboratorium analitycznym.
• Wykonywanie badań laboratoryjnych w zakładzie pracy.

Absolwent technikum analitycznego ma możliwość podjęcia studiów na kierunkach: chemia, technologia chemiczna, farmacja, medycyna, analityka medyczna, ochrona środowiska.
Absolwent technikum analitycznego zgodnie z posiadaną wiedzą i umiejętnościami może podjąć pracę w : działach przemysłu chemicznego (petrochemicznym, tworzyw sztucznych, farmaceutycznym), laboratoriach przemysłowych, laboratoriach dla potrzeb przemysłu spożywczego, laboratoriach naukowo-badawczych oraz kryminalistycznych.
Zdawalność egzaminu maturalnego w klasach technikum 91,43 % , co znacznie przewyższa zdawalność w Polsce (76 %).


Przedmioty rozszerzone: matematyka, geografia
Kwalifikacje zawodowe, które  można zdobyć:
AU. 35 Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji
AU. 36 Prowadzenie rachunkowości
Szkoła zapewnia skuteczne przygotowanie do kwalifikacji zawodowych, co potwierdza bardzo wysoka zdawalność egzaminu zarówno w części praktycznej i teoretycznej.
W naszej szkole przygotujesz się do egzaminu maturalnego i zawodowego. Uczniowie naszej szkoły maja bardzo dobre wyniki egzaminów zawodowych – zdawalność przewyższa średnia krajową.
W technikum ekonomicznym realizowana jest innowacja pedagogiczna „Zarządzanie w przedsiębiorstwie”.
Kierunki, których można kontynuować naukę po ukończeniu technikum: ekonomia, bankowość i finansowe, zarządzanie i inżynieria produkcji, zarządzanie i marketing, zrządzanie zasobami ludzkimi, analiza i zarządzanie w biznesie
W ramach zajęć praktycznych zapewniamy: spotkania z przedsiębiorcami, wykłady ze specjalistami, wyjazdy studyjne w ramach podpisanych porozumień.Technik ekonomista w ramach innowacji jest wspierany przez następujące instytucje: Wyższa Szkoła Zarządzania i Informatyki w Olsztynie, Urząd Statystyczny w Olsztynie, Giełda Papierów Wartościowych, biuro rachunkowe, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Powiatowy Urząd Pracy, Urząd Skarbowy, Przedsiębiorstwo Produkcyjne MTI – Furninova Kętrzyn, małe przedsiębiorstwa produkcyjne, banki, Przedsiębiorstwo Produkcyjne „SUDRA” sp. z o.o.
Uczniowie technikum ekonomicznego biorą udział w licznych olimpiadach i konkursach przedmiotowych zarówno na szczeblu wojewódzkim i krajowym, w tym m.in. : statystycznej, przedsiębiorczości, Państwowej Inspekcji Pracy, ekonomiczna, ZUS
W zdobywaniu wiedzy i umiejętności pomocne jest wyposażenie sal do zajęć praktycznych: laptopy, programy finansowo- księgowe, projektor multimedialny.
Zdawalność egzaminu maturalnego w klasach technikum wyniosła w 2017 roku 91,43 % , co znacznie przewyższa zdawalność w Polsce (76%).

Liceum ogólnokształcące to szkoła o trzyletnim okresie nauczania. Jej ukończenie umożliwia, po zdaniu egzaminu maturalnego, uzyskanie świadectwa dojrzałości i kontynuację nauki na studiach wyższych. Po skończeniu liceum można również kształcić się w szkole policealnej i uzupełnić wykształcenie średnie dyplomem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe.
Przedmioty rozszerzone: matematyka, wos, geografia lub wos, historia, języka angielski
Absolwenci liceum ogólnokształcącego w zależności od wyboru przedmiotów rozszerzonych mogą rozpocząć naukę na następujących kierunkach: ekonomia i zarządzanie, geodezja i kartografia, turystyka i rekreacja, gospodarka przestrzenna, ochrona środowiska, matematyka, administracja, psychologia, pedagogika, politologia, mediacja społeczna, kierunki filologiczne, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, mediacja społeczna, pedagogika oraz inne kierunki humanistyczne.
W ostatnich latach widoczny jest wzrost zainteresowania zatrudnienia w służbach mundurowych takich jak: policja, wojsko, straż pożarna. By umożliwić uczniom poznanie specyfiki pracy w tych formacjach, w ramach liceum ogólnokształcącego realizowana jest innowacja pedagogiczna – klasa mundurowa- bezpieczeństwo narodowe.
Dodatkowe przedmioty realizowane w klasie mundurowej: szkolenie paramilitarne i specjalistyczne, psychologiczne aspekty pracy w służbach mundurowych. Zmodyfikowane zostały ponadto programy nauczania WF i edukacji dla bezpieczeństwa.
Autorski program nauczania zajęć dodatkowych przewiduje nauczanie treści wykraczających poza podstawę programową związaną z podstawami prawa, etyki zawodowej w służbach mundurowych, podstawową terminologią strażacką, policyjną i wojskową oraz straży granicznej, wiadomościami z zakresu zasad bezpieczeństwa i porządku publicznego, zasad służby w służbach mundurowych, wybranych zagadnień samoobrony i technik interwencji, obsługi broni bojowej, strzelectwa bojowego, pierwszej pomocy przedmedycznej.
Uczniowie klasy mundurowe biorą udział w zajęciach na strzelnicy, poligonie, basenie, uczestniczą w obozie szkoleniowym i wyjazdach edukacyjnych. Zdobywają umiejętności praktyczne z zakresu musztry, samoobrony, pomocy przedmedycznej, rywalizują w zawodach sportów obronnych i strzelectwa sportowego uczestniczą.
Osiągnięcia w nauce i zachowaniu mają wpływ na możliwość awansu na kolejne stopnie: młodszy kadet, kadet, starszy kadet i nadkadet.
Klasa mundurowa – bezpieczeństwo narodowe współpracuje m.in. z: z Wojskową Akademią Techniczną w Warszawie, 15 Giżycką Brygadą Zmechanizowaną, Wojewódzkim Zarządem Ligi Obrony Kraju
Ukończenie klasy daje szerokie możliwości wyboru studiów wyższych: uczelnie wojskowe, policyjne, prawo, resocjalizacja, politologia, socjologia, bezpieczeństwo narodowe, stosunki międzynarodowe, zarządzanie kryzysowe.
Zdobyta wiedza i umiejętności przygotowują do pracy w: Policji, Straży Granicznej, wojsku, Straży Pożarnej, Służbie Więziennej.
Zdawalność egzaminu maturalnego w liceum ogólnokształcącym wyniosła w 2017 roku 92,31 % , co przewyższa zdawalność w Polsce (89 %).


TECHNIK ELEKTRYK
Przedmioty rozszerzone: matematyka, fizyka
Przedmioty zawodowe realizowane w cyklu kształcenia: Elektrotechnika i elektronika, Instalacje elektryczne, Maszyny elektryczne, Urządzenia elektryczne, Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji elektrycznych, Montaż, uruchamianie i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych, Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych.
Kwalifikacje zawodowe:
EE.05 Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych
EE.26 Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych
Szkoła zapewnia skuteczne przygotowanie do kwalifikacji zawodowych, co potwierdza bardzo wysoka zdawalność egzaminu zarówno w części praktycznej i teoretycznej.
Instytucje, z którymi nawiązana jest współpraca: Stowarzyszenie Elektryków Polskich, Stowarzyszeniem Inżynierów i Mechaników Polskich
Uczniowie technikum elektrycznego zdobywają wiedzę i umiejętności w dwóch dobrze wyposażone pracowniach elektrycznych: pracowni pomiarów elektrycznych i elektronicznych, pracowni obsługi, konserwacji i eksploatacji maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych. Sale wyposażone są zgodnie z podstawą programową dla zawodu i wytycznymi Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.
Uczniowie biorą udział w licznych olimpiadach i konkursach przedmiotowych zarówno na szczeblu wojewódzkim i krajowym, w tym m.in. Olimpiadzie Wiedzy Technicznej, Konkursie międzyszkolnym „Energetyk 2018”.
W trakcie nauki możesz zdobyć uprawnienia do obsługi, konserwacji, remontów, montażu i pomiarów urządzeń, instalacji i sieci do1kV – Uprawnienia elektroenergetyczne G1.
Absolwent technikum elektrycznego potrafi:
– projektować instalacje i sieci elektryczne,
– montować i naprawiać instalacje elektryczne i elektroniczne,
– instalować i obsługiwać maszyny i urządzenia elektryczne oraz układy energoelektroniczne,
– wykonywać przeglądy techniczne instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych,
– lokalizować uszkodzenia, dokonywać napraw, konserwacji instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych,
– diagnozować stan izolacji urządzeń i maszyn elektrycznych,
– konserwować i naprawiać linie napowietrzne i kablowe,
– konserwować i naprawiać układy automatyki,
– wykonywać przyłączenia urządzeń elektrycznych(m.in. oświetlenie, ogrzewanie elektryczne),
– wykonywać prace elektroinstalatorskie,
– wykonywać prace montażowe i eksploatacyjne w układach automatyki, zabezpieczeń, sygnalizacji i pomiarów,
– eksploatować urządzenia ochrony odgromowej i środków ochrony przepięciowej w obiektach budowlanych i sieciach elektroenergetycznych,
– prowadzać prace zgodnie z dokumentacją techniczną,
– prowadzić nadzór nad funkcjonowaniem sieci,
– naprawiać i przezwajać silniki elektryczne,
– naprawiać uszkodzone elementy w rozdzielniach energii elektrycznej,
– wykonywać prace związane z elektromechaniką samochodową,
-organizować i wykonywać prace w zakładach energetycznych, elektrowniach i sieciach elektroenergetycznych.

Zdobyta wiedza i umiejętności pozwalają absolwentowi technikum elektrycznemu znaleźć zatrudnienie:
– w elektrowniach, zakładach energetycznych, kopalniach, hutach, na kolei,
– w firmach naprawiających sprzęt elektryczny,
– w biurach projektowych jako projektant okablowania strukturalnego (sieci komputerowych i sieci elektrycznych),
– jako projektant systemów zasilania awaryjnego,
– w firmach handlowych zajmujących się sprzedażą osprzętu elektrycznego,
– w firmach projektujących i montujących instalacje alarmowe,
– prowadząc własną działalność gospodarczo-usługową (np. naprawa sprzętu gospodarstwa domowego, usługi elektroinstalacyjne).

Po ukończeniu absolwent otrzymuje:
zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego z kwalifikacji EE05, „Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych”
zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego z kwalifikacji EE26,” Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych”
świadectwo potwierdzające kwalifikacje zawodowe z kwalifikacji EE05. – (po pozytywnym zdaniu egzaminu państwowego),
świadectwo potwierdzające kwalifikacje zawodowe z kwalifikacji EE26. – (po pozytywnym zdaniu egzaminu państwowego),
Otrzymanie świadectwa z kwalifikacji EE05 przy jednoczesnym posiadaniu wykształcenia przynajmniej ZSZ daje możliwość uzyskania dyplomu z tytułem Elektryka.
Otrzymanie świadectwa z kwalifikacji EE05, EE.26. przy jednoczesnym posiadaniu wykształcenia średniego daje możliwość uzyskania dyplomu z tytułem Technika elektryka,
Kierunki, na których można kontynuować naukę po ukończeniu technikum elektrycznego: elektrotechnika – różne specjalizacje, elektronika i telekomunikacja, energetyka, energetyka odnawialna, energetyka i chemia jądrowa, automatyka , robotyka, mechatronika.
W ramach technikum elektrycznego zostały podjęte działania w celu utworzenie tzw. klasy patronackiej.
Zdawalność egzaminu maturalnego w klasach technikum wyniosła w 2017 roku 91,43 % , co znacznie przewyższa zdawalność w Polsce (76 %).