ZAŁĄCZNIK NR 3 DO STATUTU

REGULAMIN WEWNĄTRZSZKOLNEGO OCENIANIA
Zespołu Szkół w Kętrzynie
przy ul. Wojska Polskiego 12

ROZDZIAŁ I Zakres i cel wewnątrzszkolnego oceniania

1. 1. Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej, określonej w odrębnych przepisach, i realizowanych w szkole programów nauczania, uwzględniających tę podstawę oraz formułowaniu oceny.

– Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:

– poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego
zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie,

– pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju,

– motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu,

– dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji
o postępach,

– trudnościach w nauce i zachowaniu oraz o specjalnych uzdolnieniach ucznia,

– umożliwienie nauczycielom doskonalenie organizacji i metod pracy
dydaktyczno- wychowawczej.

 

Pobierz: Regulamin WO