Film zrealizował p. Paweł Kowalik
 
 
 • Kiermasz książek – 2014

  Wakacje już za nami, czas więc zaopatrzyć się w podręczniki na nowy rok szkolny. Uczniowie Zespołu Szkół im. M. Curie Skłodowskiej mieli taką okazję podczas kiermaszu podręczników zorganizowanych 3
  i 8 września 2014 roku przez Samorząd Uczniowski. Oto kilka przykładowych zdjęć utrwalających to, w jaki sposób uczniowie ZS dobijali targu.
  {gallery}stories/2014_2015/kiermasz_2014{/gallery}
   
 •  
 • Klasy pierwsze w roku szkolnym 2014/2015

  {gallery}stories/2014_2015/klasy_pierwsze_2014{/gallery}

   
 •  
 • Rozpoczęcie roku szkolnego 2014/2015

  W dniu 1 września 2014 r. (poniedziałek) rozpoczął się nowy rok szkolny. Na uroczystym apelu pani dyrektor Irena Hadziewicz przywitała wszystkich uczniów a przede wszystkim uczniów sześciu klas pierwszych, którzy rozpoczynają naukę w naszej szkole. Naszą szkołę zaszczycił swoją obecnością wicestarosta pan Zbigniew Nowak oraz przewodnicząca Rady Rodziców pani Wysocka Bogusława. O to kilka zdjęć z tej uroczystości.

   

  Zdjęcia wykonali pani Mariola Komosińska i pan Waldemar Mieszkowski 

  {gallery}stories/2014_2015/nowy_rok_2014{/gallery}

   
 •  
 • Biblioteka 2

   

  Październik 2012

  Październik 2012

  Listopad 2012Listopad 2012

  Kwiecień 2012

  Kwiecień 2012

  Wrzesień 2012

  Wrzesień 2012

  Styczeń 2012

  Styczeń 2012

  Luty 2012

  Luty 20121

  Listopad 2011

  Listopad 2011

  Grudzień 2011

  Grudzień 2011

  Wrzesień 2011

  Wrzesień 2011

  Październik 2011

  Październik 2011

  Maj 2011

  Maj 2011

  Czerwiec 2011

  Czerwiec 2011

  Maj 2011

  Kwiecień 2011

  Maj 2011

  DODATEK
  SPECJALNY MAJ 2011

  Luty 2011

  LUTY 2011

  Kwiecień2011

  KWIECIEŃ – CIEKAWE KSIĄŻKI 2011

  Styczeń 2011

  STYCZEŃ 2011

  Październik 2010

  LISTOPAD 2010

  Październik 2010

  PAŹDZIERNIK 2010

  Wrzesień 2010

  WRZESIEŃ 2010

  CZERWIEC

  CZERWIEC 2010

  MAJ

  MAJ 2010

  STYCZEŃ

  KWIECIEŃ 2010

  STYCZEŃ

  MARZEC 2010

  STYCZEŃ

  LUTY 2010

  STYCZEŃ

  STYCZEŃ 2010

   
 •  
 • Regulamin Ucznia

  Regulamin ucznia zawiera prawa i obowiązki uczniów Zespołu Szkół im. Marii Curie Skłodowskiej w Kętrzynie. Zobowiązuje ich do rzetelnej nauki, tworzenia przyjaznej atmosfery w szkole, okazywania szacunku dorosłym i kolegom. Zachęca do stawiania sobie najwyższych wymagań na miarę własnych możliwości i skłania do realizowania ambitnych celów w każdej dziedzinie życia. Regulamin określa zasady współżycia uczniów i nauczycieli, których powinno łączyć zrozumienie, życzliwość i szacunek. Tworzy warunki dla samorządności, partnerstwa i ponoszenia przez uczniów współodpowiedzialności za funkcjonowanie szkoły, tym samym przygotowuje ich do dorosłego życia obywatela Rzeczypospolitej Polskiej. Regulamin określa zasady egzekwowania obowiązku szkolnego w zakresie frekwencji. Obowiązkiem szkoły jest zapewnienie niezbędnych warunków umożliwiających pełną realizację postanowień Regulaminu.

  Pobierz Regulamin Ucznia

   

   
 •  
 • Zestaw podręczników na rok szkolny 2016/2017

  Pobierz zestaw podręczników

  Szkolny zestaw podręczników

  Programy nauczania

  Pobierz zestaw podręczników do klas pierwszych
  na rok szkolny 2016/2017

   
 •  
 • Regulamin Wewnątrzszkolnego Oceniania

  „ZAŁĄCZNIK NR 3 DO STATUTU

  REGULAMIN WEWNĄTRZSZKOLNEGO OCENIANIA
  Zespołu Szkół w Kętrzynie przy ul. Wojska Polskiego 12

  ROZDZIAŁ I Zakres i cel wewnątrzszkolnego oceniania

  1. 1. Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej, określonej w odrębnych przepisach, i realizowanych w szkole programów nauczania, uwzględniających tę podstawę oraz formułowaniu oceny.

  -Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:

  – poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego
    zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie,

  – pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju,

  – motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu,

  – dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji
    o postępach,

  – trudnościach w nauce i zachowaniu oraz o specjalnych uzdolnieniach ucznia,

  – umożliwienie nauczycielom doskonalenie organizacji i metod pracy
    dydaktyczno- wychowawczej.

  pobierz Regulamin WO

   

  pobierz zmiany do WO

   
 •  
 • Statut Zespołu Szkół

  WIZJA ZESPOŁU SZKÓŁ IM. MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ
  W KĘTRZYNIE

  – Nauczyciele, uczniowie i rodzice wiedzą, co szkoła chce osiągnąć i jak 
    będzie realizować swoje cele; współpracują w tworzeniu i modyfikowa-
    niu programu rozwoju szkoły.

  – Nadzór pedagogiczny w szkole sprzyja ciągłemu rozwojowi i  doskonaleniu jakości jej pracy.

  – Dbamy o wizerunek szkoły

  – Promujemy naszą szkołę poprzez rozwijanie idei udziału uczniów
    w zawodach, konkursach i olimpiadach

  – Nasza oferta spełnia oczekiwania uczniów, rodziców i rynku pracy

  – Nauczyciele pracujący w naszej szkole posiadają wysokie kwalifikacje
    da nauczania dwóch przedmiotów, posługują się w stopniu
    komunikatywnym
    językiem obcym, wykorzystują technologię
    informacyjną (multimedialną i komputerową) w swojej pracy 
    zawodowej.

  – Szkoła dys ponuje nowoczesnymi obiektami, pomieszczeniami
    i wyposażeniem, dpowiednimi do właściwego przebiegu procesu
    kształcenia, wychowania i opieki.

  – Szkoła zapewnia uczniom, pracownikom oraz innym osobom
    przebywającym na jej terenie bezpieczne, zdrowe i higieniczne warunki.

  – Szkoła jest zarządzana efektywnie, zgodnie z oczekiwaniami uczniów,
    rodziców, pracowników i właściwych instytucji zewnętrznych.

  – Liczba uczniów w klasie nie przekracza 25.

  – Tygodniowy rozkład zajęć jest w miarę możliwości dostosowany do
    potrzeb uczniów dojeżdżających.

  – Zajęcia edukacyjne rozłożone są równomiernie w ciągu tygodnia.

  – Uczniom nie przepadają zajęcia edukacyjne.

  – W szkole funkcjonują koła zainteresowań umożliwiające młodemu
    człowiekowi realizację swoich pasji i zainteresowań.

  – Szkoła buduje pozytywne relacje między nauczycielami, uczniami
    i rodzicami.

  – Szkoła zapewnia stałą współpracę z poradniami specjalistycznymi
    i ośrodkami pomocy społecznej.

  – Szkoła dąży do budowania dobrej współpracy miedzy szkołą
    a rodzicami w zakresie eliminowania problemów dotyczących zagrożeń.

  – Szkoła uczy tolerancji. – Szkoła zapewnia opiekę materialną zgodnie
    z potrzebami uczniów i możliwościami szkoły.

   

  MISJA ZESPOŁU SZKÓŁ IM. MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W KĘTRZYNIE

  Jesteśmy szkołą przyjazną dla ucznia, stwarzającą możliwość rozwoju, zdobywania wiedzy i umiejętności, przygotowującą do aktywnego udziału w życiu społecznym, gospodarczym i kulturalnym, wykorzystującą dziedzictwo kulturowe miasta i regionu.

   

  pobierz Statut ZS

   

  pobierz Uchwałę 16/9/2014 z dnia 28 sierpnia 2014 r.

   

  pobierz ZESTAWIENIE SPECJALNOŚCI I ZAWODÓW

   

  pobierz zmiany w Statucie z 25.02.2015

   
 •  
 • Kontakt

   Zespół Szkół im. Marii Curie Skłodowskiej w Kętrzynie

  ul. Wojska Polskiego 12

  11-400 Kętrzyn

  tel. 89 751 29 83

  e-mail: zsketrzyn@wp.pl

  administrator e-mail: beatles68@gmail.com

   

   
 •  
 • Kurier Biblioteczny.

  Marzec 2015Marzec 2016

   

  Luty 2016                             Luty 2016

  Styczeń 2016Styczeń 2016

  Grudzień 2015                             Grudzień 2015

  Listopad 2015Listopad 2015

  Wrzesień 2015

                          Wrzesień 2015

  Pażdziernik 2015

  Październik 2015

  Maj 2015

                                Maj 2015

  Czerwiec 2015

  Czerwiec 2015

  Kwiecień 2015

  Kwiecień 2015

  Marzec 2015

  Marzec 2015

  Styczeń 2015

  Styczeń 2015

  Luty 2015

  Luty 2015

  Grudzień 2014

  Grudzień 2014

  Listopad 2014

  Listopad 2014

  Wrzesień 2014

  Wrzesień 2014

  Wrzesień 2014

  Październik 2014

  Maj 2014

  Maj 2014

  Czerwiec 2014

  Czerwiec 2014

  Marzec 2014

  Marzec 2014

  Kwiecień 2014

  Kwiecień 2014

  Styczeń 2014

  Styczeń 2014

  Luty 2014

  Luty 2014

  Przejdź do następnej strony

   
 •  
 
 
 
 

Szkocja 2019 r.

Nie wczytano obrazka!
 
Nie wczytano obrazka!
 

Patronka Zespołu Szkół

Nie wczytano obrazka!
 

Nadchodzące wydarzenia

 1. Święto Zmarłych

  1 listopada
 2. Dzień Dyrektorski

  2 listopada
 3. Święto Szkoły

  7 listopada
 
Nie wczytano obrazka!
 

Projekt EU

Nie wczytano obrazka!
 

Wojskowa Akademia Techniczna

Nie wczytano obrazka!
 

15. Giżycka Brygada Zmechanizowana

Nie wczytano obrazka!
 
Nie wczytano 

obrazka!
 

Pierwsza pomoc

Nie wczytano obrazka!