Zgodnie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016 r.), dalej RODO, informuję, iż:

 1. Administratorem danych osobowych jest: Zespół Szkół im. Marii Curie Skłodowskiej w Kętrzynie, ul. Wojska Polskiego 12, 11-400 Kętrzyn
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym kontakt możliwy jest pod powyższym adresem korespondencyjnym lub adresem e-mail: iod.zsketrzyn@onet.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzamy w celu zapewnienia bezpieczeństwa, ochrony osób, obszarów, obiektów oraz urządzeń Administratora – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa, ochrony osób, obszarów, obiektów oraz urządzeń Administratora.
 5. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:
  1. dostępu do treści danych – na podstawie art. 15 RODO;
  2. sprostowania danych – na podstawie art. 16 RODO;
  3. usunięcia danych – na podstawie art. 17 RODO;
  4. ograniczenia przetwarzania danych – na podstawie art. 18 RODO;
 6. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – na podstawie art. 21 RODO;
 7. wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
 8. Pełną informację na temat przetwarzania danych osobowych przez Zespół Szkół im. Marii Curie Skłodowskiej w Kętrzynie może Pan/Pani pozyskać zapoznając się z niniejszym dokumentem.

Ważne linki:

Koordynator ds. ODO w ZS,
S. Duczek