Ogłoszenie o zamówieniu na usługę społeczną

A1 Załącznik nr 1 do Ogłoszenia o zamówieniu na usługę społeczną – Istotne Warunki zamówienia

Załącznik nr 1 do IWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia

Załącznik nr 2 do IWZ -Formularz ofertowy

Załącznik nr 3 do IWZ – Doświadczenie Wykaz Usług

Załącznik nr 4 do IWZ -Wzór Umowy

Załącznik nr 5 do IWZ – Propozycja menu

Załącznik nr 6A do IWZ – Oświadczenie wykonawcy dot. spełnienia warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 6B do IWZ – Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia z postępowania

Załącznik nt 6C do IW Z – Oświadczenie brak powiązań