Organizatorem Olimpiady Wiedzy Technicznej jest Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT z siedzibą w Warszawie, ul. Tadeusza Czackiego 3/5, 00-043 Warszawa, http://www.not.org.pl

Celem Olimpiady Wiedzy Technicznej jest:

– stwarzanie młodzieży możliwości szlachetnego współzawodnictwa,
– budzenie i rozwijanie wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych
zainteresowania techniką,
– rozwijanie predyspozycji technicznych ucznia,
– rozszerzenie zakresu i podnoszenie poziomu wiedzy i umiejętności
oraz kształtowanie postaw społecznych uczniów,
– rozwijanie i kształtowanie umiejętności samokształcenia, potrzebnej
do zdobycia przez ucznia wymaganych w określonym zawodzie umiejętności
i uzyskania odpowiednich kompetencji,
– danie nauczycielom możliwości kierowania rozwojem ucznia i wspierania go
w podejmowaniu istotnych decyzji dotyczących wyboru przyszłego zawodu,
– podnoszenie kompetencji nauczycieli pracujących z młodzieżą szczególnie uzdolnioną,
– współdziałanie, w procesie kształcenia i wychowania młodzieży, nauczycieli szkół
ponadgimnazjalnych z nauczycielami akademickimi z wiodących, krajowych uczelni technicznych.

Zawody I Stopnia – SZKOLNE – 20 10.2017 r.
Chętne osoby zapraszamy do Pana A. Lisowskiego i P. K. Bihunia.