WIZJA ZESPOŁU SZKÓŁ IM. MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ
W KĘTRZYNIE

– Nauczyciele, uczniowie i rodzice wiedzą, co szkoła chce osiągnąć i jak 
  będzie realizować swoje cele; współpracują w tworzeniu i modyfikowa-
  niu programu rozwoju szkoły.

– Nadzór pedagogiczny w szkole sprzyja ciągłemu rozwojowi i  doskonaleniu jakości jej pracy.

– Dbamy o wizerunek szkoły

– Promujemy naszą szkołę poprzez rozwijanie idei udziału uczniów
  w zawodach, konkursach i olimpiadach

– Nasza oferta spełnia oczekiwania uczniów, rodziców i rynku pracy

– Nauczyciele pracujący w naszej szkole posiadają wysokie kwalifikacje
  da nauczania dwóch przedmiotów, posługują się w stopniu
  komunikatywnym
  językiem obcym, wykorzystują technologię
  informacyjną (multimedialną i komputerową) w swojej pracy 
  zawodowej.

– Szkoła dys ponuje nowoczesnymi obiektami, pomieszczeniami
  i wyposażeniem, dpowiednimi do właściwego przebiegu procesu
  kształcenia, wychowania i opieki.

– Szkoła zapewnia uczniom, pracownikom oraz innym osobom
  przebywającym na jej terenie bezpieczne, zdrowe i higieniczne warunki.

– Szkoła jest zarządzana efektywnie, zgodnie z oczekiwaniami uczniów,
  rodziców, pracowników i właściwych instytucji zewnętrznych.

– Liczba uczniów w klasie nie przekracza 25.

– Tygodniowy rozkład zajęć jest w miarę możliwości dostosowany do
  potrzeb uczniów dojeżdżających.

– Zajęcia edukacyjne rozłożone są równomiernie w ciągu tygodnia.

– Uczniom nie przepadają zajęcia edukacyjne.

– W szkole funkcjonują koła zainteresowań umożliwiające młodemu
  człowiekowi realizację swoich pasji i zainteresowań.

– Szkoła buduje pozytywne relacje między nauczycielami, uczniami
  i rodzicami.

– Szkoła zapewnia stałą współpracę z poradniami specjalistycznymi
  i ośrodkami pomocy społecznej.

– Szkoła dąży do budowania dobrej współpracy miedzy szkołą
  a rodzicami w zakresie eliminowania problemów dotyczących zagrożeń.

– Szkoła uczy tolerancji. – Szkoła zapewnia opiekę materialną zgodnie
  z potrzebami uczniów i możliwościami szkoły.

 

MISJA ZESPOŁU SZKÓŁ IM. MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W KĘTRZYNIE

Jesteśmy szkołą przyjazną dla ucznia, stwarzającą możliwość rozwoju, zdobywania wiedzy i umiejętności, przygotowującą do aktywnego udziału w życiu społecznym, gospodarczym i kulturalnym, wykorzystującą dziedzictwo kulturowe miasta i regionu.

 

pobierz Statut ZS

 

pobierz Uchwałę 16/9/2014 z dnia 28 sierpnia 2014 r.

 

pobierz ZESTAWIENIE SPECJALNOŚCI I ZAWODÓW

 

pobierz zmiany w Statucie z 25.02.2015